Algemene voorwaarden
Terms & conditions

NEDERLANDS

Algemene voorwaarden

De leveringsvoorwaarden kunnen per opdracht verschillen en worden telkens bij de offerte meegeleverd en nogmaals bij de opdrachtbevestiging gecommuniceerd.

Prijsaanbod

Alle aanbiedingen, offertes, fee’s en prijzen van Martijn Seminar waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien in de offerte geen termijn is vermeld, is deze 30 dagen geldig.

Alle prijzen zijn excl. onkosten, reiskosten en BTW.

Realisering Opdracht

De realisering van de opdracht wordt beschreven in een opdrachtbevestiging. Hierin beschrijven wij: de werkwijze ten aanzien van Martijn Seminar. Afspraken omtrent honorarium en andere kosten. In geval van onvoorziene omstandigheden, welk niet wordt omschreven in de opdrachtbevestiging verplicht Martijn Seminar zich tot uitvoering van de opdracht in het voordeel van de opdracht en bij de opdracht betrokken partijen.

Ziekte/overmacht

Uren die vanwege ziekte, arbeidsongeschiktheid of overmacht van/bij Opdrachtnemer niet geleverd worden, zullen niet in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

Verantwoordelijkheden opdrachtgever

Opdrachtgever onthoudt zich van acties die Martijn Seminar bij het vervullen van de opdracht kunnen belemmeren of  haar activiteiten kunnen doorkruisen

Aansprakelijkheid en Geschillen

Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor eventuele door Opdrachtgever geleden gevolgschade is uitgesloten. Op alle overeenkomsten en eventuele geschillen tussen de opdrachtgever en Martijn Seminar is uitsluitend het Nederlands.

 

ENGLISH

Terms & conditions

The delivery conditions could be different per order and are supplied with each proposal and communicated with each confirmation.

Price 

All offers, fee schedules and prices published by Martijn Seminar where or how they are made, are not binding unless expressly agreed otherwise. If no period is specified in the offer, this is valid for 30 days.

All prices exclude expenses, travel expenses and VAT.

Executing order

The completion of the assignment is described in an order confirmation. Here in we

describe the method regarding Martijn Seminar, agreements on fees and other costs. In unforeseen circumstances, which are not specified in the order confirmation, Martijn Seminar is obliged to perform in favor of the contract and the parties involved in the assignment.

Illness/ force majeure

Hours that are not delivered due to illness, disability or force majeure from/to the Contractor will not be charged to the client into account.

Responsibilities client

The Client shall refrain from actions that could hinder Martijn Seminar in fulfilling the contract or its operations may affect

Liability and Litigation

Any liability of the Contractor for any consequential loss suffered by the Client is excluded. For all agreements and disputes between the client and Martijn Seminar is exclusively Dutch law applicable.